تماس با ریاست مطبوعات و روابط عامه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
       
طارق "آرین" سخنگوی  وزارت امور داخله 0799801700  
معلومات عمومی   0202201758  
ضیا " ضیا" معاون سخنگوی 0784551551 zia.zia@moi.gov.af
سید حامد روشن معاون سخنگوی 0789285097 hamidroshan9@gmail.com
فردوس "فرامرز" سخنگوی پولیس کابل 0784020203 ferdousfaramarz1@gmail.com
سید صدیق سادات مشاور پارلمانی و روابط عامه 0780400888 Saydsadiq_sadat@yahoo.com