تماس با ریاست مطبوعات و روابط عامه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی  
مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی  وزارت امور داخله 0707777999    
معلومات عمومی   0202201758