گالری رسانه

برنامه افطاری در ولایت پنجشیر، عملکرد مسوولین در ولایت پنجشیر در خور ستایش است

جریان کنفرانس خبری مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخله

مراسم بزرگداشت از قرآن الکریم و اهل بیت در کابل

برنامه افطاری با نیروهای امنیتی در ولایت پروان

افطار یکجایی مولوی عبدالله مختار با داکتران شفاخانه ۳۰۰ بسترپولیس

مرکز اطلاعاتی شماره ۱۰۰ پولیس کابل

قطعات خاص پولیس وزارت امور داخله، خدمتکاران مردم عزیز افغانستان

مساعدت برای تعداد۱۵۰خانواده فقیر گدایی گر مستحق در شهر کابل

مساعدت برای تعداد۲۰۰ خانواده فقیر گدایی گر مستحق در شهر کابل

وضعیت امنیتی مهمانخانه مردم افغانستان (پروان) در این روز ها بهتر از هر وقت دیگر است

فراغت نزدیک به ۶۰ تن از مرکز تربیوی ریاست عمومی رسیده گی به حوادث و اطفاییه

رسیده گی در بیشتر از ۱۵ صد واقعات طبیعی و غیر طبیعی در کشور - برنامه کارکرد

از ۲۶ دلو، روز شکست قشون سرخ شوروی در قوماندانی تعلیم و تربیه وزارت امور داخله تجلیل به عمل آمد

جلسه مشورتی میان مردم و پولیس در حوزه نزده هم امنیتی کابل

جلسه مشورتی میان مردم و پولیس در حوزه هجده هم امنیتی کابل

ملا عبدالظاهر صابراو حاجی عبدالکریم ګونتانامو کې له شل کلن زندان وروسته پخیر کابل ته را ورسیدل

Pagination