شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

شماره قوماندان امنیه ولایت شماره تماس شماره وتس اپ
۱ قاری ولی جان حمزه  کابل  ۰۷۰۶۱۹۳۵۶۹ ۰۷۶۷۴۰۸۴۴۵
۲  حافظ عبدالرشید عمری  خوست  ۰۷۴۷۷۴۹۷۳۱  
۳ ملا جان محمد حمزه   بغلان  ۰۷۰۰۹۷۳۷۵۳  
۴ مولوی نجیب الله کریمی  لغمان  ۰۷۰۵۵۱۰۸۹۴  
۵ ملا محمد فرید عمر  ننګرهار  ۰۷۳۰۱۶۷۶۷۶ ۰۷۲۸۲۱۲۴۳۲
۶ مولوی مطیع الله سیف الله  کندز ۰۷۷۷۵۰۰۴۴۴  
۷ ملا عبدالظاهر مدثر   بلخ  ۰۷۰۰۷۳۰۰۴۲  
۸ مولوی عبدالله  ارزګان  ۰۷۰۸۱۰۲۳۵۷ ۰۷۰۴۳۶۵۴۹۲
۹ مولوی عبدالحکیم رفیع الله دایکندی ۰۷۰۳۲۱۳۳۲۹  
۱۰ قاری صلاح الدین ایوبی  زابل ۰۷۰۶۱۵۹۷۰۳ ۰۷۰۶۶۷۵۰۴۴
۱۱ مخدوم مولوی محمد عالم ربانی غزنی ۰۷۰۳۷۰۴۱۲۱ ۰۷۰۳۷۰۴۱۲۱
۱۲ حاجی یاسر آخندزاده هرات ۰۷۰۵۱۸۱۵۵۹ ۰۷۹۳۰۸۰۰۰۸
۱۳ مولوی عبدالحکیم مبارک هلمند ۰۷۰۰۸۲۸۳۶۸  
۱۴ شیخ الحدیث مولوی محمد شریف حلیمی میدان وردګ ۰۷۸۱۴۴۸۶۶۲ ۰۷۶۷۸۶۰۴۲۵
۱۵ قاری عبدالواصیل نظر بدخشان ۰۷۹۶۱۶۹۰۰۸ ۰۷۰۸۱۹۱۳۴۳
۱۶ مولوی عبدالستار صابر بادغیس   ۰۷۰۰۰۲۲۳۹۰
۱۷ مفتی محمد یوسف جمالزی نورستان ۰۷۹۰۱۲۷۹۱۷ ۰۷۰۶۴۶۸۲۳۶
۱۸ مولوی عبدالحق حقانی کنر ها ۰۷۸۰۱۰۲۵۲۴ ۰۷۶۴۶۳۴۸۱۷
۱۹ مولوی نیک محمد حظیفه فاریاب ۰۷۹۰۶۶۵۱۷۸ ۰۷۷۶۰۰۱۱۹۷
۲۰ سید محمد حنیف عباده آغا غور ۰۷۹۲۹۴۰۱۱۴  
۲۱ قاری حفیظ الله پهلوان جوزجان ۰۷۲۸۴۲۷۸۳۰ ۰۷۸۴۳۶۴۰۲۰
۲۲ الحاج سردار محمد ایوبی نیمروز ۰۷۰۷۳۸۰۱۰۰ ۰۷۹۰۱۸۸۷۴۱
۲۳ ملا عزیز الله عمر  پروان ۰۷۷۱۱۷۵۷۷۳ ۰۷۶۶۶۷۰۴۴۶
۲۴ مولوی ضیا الحق حامد کاپیسا ۰۷۶۶۴۳۷۹۰۷  
۲۵ مولوی صدیق شاهین بامیان ۰۷۷۸۲۴۵۴۰۰ ۰۷۷۸۲۴۵۴۰۰
۲۶ مولوی حبیب الله شاکر سمنګان ۰۷۰۷۴۶۸۸۵۲  
۲۷ مولوی نصر الله حظیفه تخار ۰۷۰۳۶۵۸۶۷۳ ۰۷۸۸۵۶۹۸۸۷
۲۸ مولوی محمد عمر مخلص پکتیا ۰۷۷۱۰۹۸۵۹۷  
۲۹ مولوی عبدالقیوم هلال پکتیکا ۰۷۹۷۶۰۷۱۲۹ ۰۷۰۴۷۷۷۴۳۵
۳۰ مولوی سمیع الله حزب الله کندهار ۰۷۸۲۹۶۳۰۰۰  
۳۱ مولوی عبدالبصیر مظهری سرپل ۰۷۰۰۰۷۳۷۲۷ ۰۷۹۴۶۳۱۱۲۴
۳۲ مولوی محمدالدین شا مخبت لوګر ۰۷۷۷۶۶۰۵۳۴  
۳۳ مولوی عبدالظاهر خادم فراه ۰۷۹۶۸۰۶۷۴۷  
۳۴ قاری احمد بدر پنجشیر ۰۷۶۶۳۷۷۰۶۴ ۰۷۷۰۱۰۳۳۱۸