د مطبوعات او عامه اریکه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
       
طارق "آرین" سخنگوی  وزارت امور داخله 0799801700  
معلومات عمومی   0202201758  
ضیا ضیا معاون سخنگوی  0784551551 zia.zia@moi.gov.af
فردوس فرامرز سخنگوی پولیس کابل 0784020203 ferdousfaramarz1@gmail.com