د مطبوعات او عامه اریکه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
       
مفتی عبدالمتین قانع سخنگوی  وزارت امور داخله 0707777999  
معلومات عمومی   0202201758