معینیت ارشد امور امنیتی

 

بیوگرافی معین                              در باره معینیت

 

قـــدمه ها

 • ریاست امن عامه
 • ریاست عمومی پلان و اپراسیون
 • ریاست امنیتی دفاتر ملل متحد
 • ریاست پولیس سرحدی
 • ریاست ترافیک
 • ریاست پولیس انترپول
 • ریاست عمومی مباره با جرایم
 • قوماندانی قطعه رجال برجسته
 • قوماندانی عمومی قطعات خاص
 • ریاست عمومی رسیدگی به حوادث و اطفائیه
 • ریاست عمومی مخابره و تکنالوژی
 • قوماندانی قطعه قضات ستره محکمه
 • قطعه 012 آثار باستانی
 • قطعه منع قطع جنگلات
 • قطعه وزارتخانه ها
 • قوماندانی های امنیه ولایات 34 گانه