رادیو پولیس ۹۶.۵ اف ام

دیدگاه

داشتن یک جامعه ایده آل، باز و دموکراتیک؛ برخوردار از غنای فکری-فرهنگی؛ آراسته با ارزش‌های والای انسانی؛ مزین با اصول و بنیادهای عدالت محور؛ و منظم از ورای روابط عالی و حسنه میان دولت و ملت، دیدگاه کلی رادیو پولیس برای آینده است که با دیدگاه‌ها و پالیسی‌های وزارت امور داخله کشور سازگار بوده و بر اهداف و برنامه‌ها پرتو می افگند.

معرفی

 • رادیو پولیس به تاریخ ۵ دلو۱۳۹۳ آغاز به کارکرد.
 • رادیو پولیس، برنامه های متنوعی را در جهت تحقق اهداف رسانه ‌ای وزارت امور داخله و پولیس ملی راه اندازی و اجرا نموده است.
 • نشرات رادیو پولیس فعلاٌ در کابل و ولایت های همجوار مانند: لوگر، میدان شهر و پروان قابل دسترس میباشد.
 • امروزه رادیو پولیس در خانواده رسانه‌های افغانستان جایگاه نسبتا خوبی پیدا کرده و مسیر خود را به سوی آینده روشن می پیماید.
 • قرار است نشرات دیجیتلی رادیو پولیس در چندین ولایت دیگر نیز قابل دسترس باشد.
 • ۲ استیشن رادیو که قبلا مربوط آیساف بوده به پولیس تسلیم شده که به طور جداگانه و مستقل در بلخ و هرات فعالیت دارد.

اهداف

 • پیشبرد تبلیغات پولیس ملی افغانستان؛
 • بهبود روابط پولیس و مردم؛
 • انعکاس دست آوردهای پولیس ملی؛
 • مقابله با تبلیغات دشمن(جنگ روانی)؛
 • بلندبردن آگاهی مردم و نیروهای پولیس در مورد حقوق بشر و حقوق زنان؛
 • مبارزه با فساد؛ و
 • تحکیم حاکمیت قانون.

ماموریت

 • رادیو پولیس در روشنایی دیدگاه‌ها و اهدافی رسانه‌ای وزارت امور داخله و پولیس ملی، برنامه‌های خود را تنظیم و به دست نشر می سپارد.
 • نشرات رادیو پولیس منطبق با پالیسی‌ها و اهداف راهبردی وزارت امور داخله و پولیس ملی کشور بوده و میزان موثریت و کارآیی آنان با بهره گیری از تمامی روش‌های نوینِ نشراتی افزایش یافته است.

محتوای نشرات رادیو پولیس

  • خبر وگزارش: ( جمعآوری تهیه و نشر خبرها وگزارش‌ها از فعالیتهای پولیس ملی و نیروهای امنیتی)
  • برنامه‌ها: ( تهیه و نشر برنامه های متنوع در عرصه های مختلف جهت تحقق اهداف رسانه‌ای وزارت امورداخله و پولیس ملی
  • پیام‌ها: (تهیه و نشر پیام های حمایتی از پولیس ملی)
  • آهنگ‌ها: ( نشر آهنگ‌های میهنی و سایر آهنگ های مطابق روحیه نشراتی وزارت امور داخله جهت ایجاد تفریح و سرگرمی و جلب مخاطبین بیشتر