شماره های تماس قوماندانان امنیه ولایات

ولایت اسم رتبه شماره تماس وتس اپ
کابل جمشید"طوطاخیل" پاسوال 202100400 0780500400
پروان عبدالروف"ارزگانی" مل پاسوال 0799361818 745000710
کاپیسا معین الدین"سیال" سمونوال 0794100031 0791261167
پنجشیر عبدالصبور"نصرتی" مل پاسوال 0773666666 0799440531
بغلان سید اشرف "سادات" مل پاسوال

0798130130

 
کندز احمد فرید "مشعل " مل پاسوال

0791415231

0700322531
تخار اکرام الدین"سریع" مل پاسوال 0780000123 780000123
بدخشان محمد صادق "مرادی" مل پاسوال   0799145222
سمنگان عبدالله "گارد" سمونوال   799888860
بلخ سیدمعراج الدین"سادات" سمونوال 790999299 772606060
جوزجان خواجه ابوبکر"جیلانی" مل پاسوال 747600000 767161616
سرپل فقیر محمد جوزجانی

مل پاسوال

0799105317

0788778000

فاریاب غیب الله"سادات" مل پاسوال 793211540  
میدان وردگ وحیدالله نظامی  سمونوال 0792222444  
غزنی حکمت الله کوچی  سمونوال

0711111420

 
زابل محمد ویس صمیمی مل پاسوال 0702212213  
کندهار تادین خان"اچکزی" پاسوال 700004241 700555575
هلمند ولی جان"سرحدی" مل پاسوال 0784099000 729919906
نیمروز مدیر منظور استانکزی  سمونوال   0791265388
فراه غلام سخی "غفوری" مل پاسوال 0777221166 711112727
هرات غلام سنائی"ستانکزی" پاسوال 0791219511 0729555155
غور عبدالقادر ولیزاده  مل پاسوال 

0783164684

 
بادغیس فدا محمد "تره خیل" سمونوال 0700558888  
ارزگان علی احمد "عطایی" مل پاسوال 0700329093  
بامیان زبردست"صافی" سمونوال 749300030 797100400
دایکندی محمود"بهیر" سمونوال 0796192020  
لغمان الله داد فدائی سمونوال

0704999914

0707030905
ننگرهار جمعه گل"همت" پاسوال 0787807807 0700000105
کنرها محمدیوسف"مظلومیار" سمونوال 705772222 775772222
نورستان سید عاقل شاه"خلوتی" سمونمل

0791261200

0791261200
لوگر فیض الله "غیرت" مل پاسوال 791255112 791255112
پکتیا نجیب الله "سرتیری" مل پاسوال 0700445522  
پکتیکا لطف الله "کامران" سمونوال 0791240440 0791240440 
خوست داود"امین"  پاسوال 0708719720 744247444