منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۳۳
Background image

مدیر عمومی اجراییه

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت اداری 
تعداد پست:    1
گزارش به:    معاون ملکی معینیت 
گزارشگیر از:    ندارد
کد بست:    040-44-90-26
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
--------------------------
هدف وظیفه:  فراهم آوری و ارائه  خدمات اداری و اجرائیوی را به عهده دارد .
--------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی: . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۲۴
Background image

 آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله

عنوان وظیفه:    آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژی

بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۴ - ۱۳:۵۹

آمر اموزش

    عنوان وظیفه :آمر اموزش
    وزارت و یا اداره:  وزارت امور داخله
    موقعیت : کابل
    ریاست : منابع بشری
    کودنمبر :
    رتبه/بست: (3)
    گزارش به : رئیس منابع بشری
   . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۹

آمر ارتباطات و گزارش دهی


لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر ارتباطات و گزارش دهی
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست همکاری های بین . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۷

مدیر اداری

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت  . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۶

مدیر مقرره و پالیسی

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر مقرره و پالیسی  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:   . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۴

مدیر اداری

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری   
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    ریاست ع . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۳

مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست منابع بشری
موقع . . .

OpenShow all

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۳۳
Background image

مدیر عمومی اجراییه

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت اداری 
تعداد پست:    1

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۲۴
Background image

 آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله

عنوان وظیفه:    آمر برنامه SPM انکشاف پولیس وزارت امور داخله
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۱ - ۱۱:۱۹
Background image

 مدیر عمومی ترجمه اسناد

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی ترجمه اسناد
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
بخش:    معینیت پالیسی و استراتیژِی
موقعیت پست:    کابل (مرکز)