بسته شده Show all

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

 آمریت تحلیل و تجزیه

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت تحلیل و تجزیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امورداخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

 آمر هماهنگی با مشاورین


لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر هماهنگی با مشاورین
بست:    3

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

 آمر هماهنگی با مشاورین


لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر هماهنگی با مشاورین
بست:    3

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

مدیر  عمومی اجرائیه

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر  عمومی اجرائیه 
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

آمر تفتیش

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تفتیش
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

 مفتش تکنالوژی معلوماتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مفتش تکنالوژی معلوماتی
بست:    4

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۲۰

کابل

Background image

معاون تامیناتی نیمروز ، هرات

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    معاون تامیناتی
بست:    3

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۳ - ۱۰:۱۹

کابل

Background image

آمر تفتیش تکنالوژی معلوماتی

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر تفتیش تکنالوژی معلوماتی
بست:    3

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۱/۳۱ - ۱۱:۱۱

کابل

Background image

آمریت دفترداری

لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت دفترداری 
بست:    3
وزارت یا اداره:    وزارت امورداخله 

Pagination