د ولایاتو امنیه قوماندانان د اړیکې شمیرې

ولایت نوم رتبه اریکی شمیره وتس اپ
کابل جمعه گل"همت" پاسوال 202100400 787807807
پروان عبدالواسع"رحیمی" سمونوال 791263009 745000710
کاپیسا عبدالمعشوق"کوهستانی" سرپرست 0744366359 0791261167
پنجشیر عبدالصبور"نصرتی" مل پاسوال 0773666666 0799440531
بغلان محمد ویس"صمیمی" مل پاسوال   702212213
کندز حق نواز"حقیار" مل پاسوال   799460046
تخار اکرام الدین"سریع" مل پاسوال 0780000123 780000123
بدخشان اسد الله "محمدی" مل پاسوال   791276620
سمنگان عبدالله "گارد" سمونوال   799888860
بلخ سیدمعراج الدین"سادات" سمونوال 790999299 772606060
جوزجان عبدالواحد"وجدان" سمونمل 791265403 782700769
سرپل خواجه ابوبکر"جیلانی" مل پاسوال 747600000 767161616
فاریاب غیب الله"سادات" مل پاسوال 793211540  
میدان وردگ الله داد"فدائی" سمونوال 707030905 704999914
غزنی محمد عثمان"جانباز" مل پاسوال   798300300
زابل حکمت الله"کوچی" سمونوال 711111420 797777755
کندهار تادین خان"اچکزی" پاسوال 700004241 700555575
هلمند ولی جان"سرحدی" مل پاسوال 078409900 729919906
نیمروز عبدالوهاب"بالاکرزی" سمونوال   706731889
فراه غلام سخی "غفوری" مل پاسوال 0777221166 711112727
هرات سلطان داود"سلطان" مل پاسوال 0791230444 791230444
غور وحیدالله"نظامی" سمونوال   792222444
بادغیس فدا محمد "تره خیل" سمونوال 0700558888  
اروزگان علی احمد "عطایی" مل پاسوال 0700329093  
بامیان زبردست"صافی" سمونوال 749300030 797100400
دایکندی محمد صادق"مرادی" مل پاسوال 0799145222 799145222
لغمان مدیرمنظور"استانکزی" سمونوال   791265388
ننگرهار غلام سنائی"استانکزی" پاسوال 791219511  
کنرها محمدیوسف"مظلومیار" سمونوال 705772222 775772222
نورستان محمد صابر"آرین" مل پاسوال   790767676
لوگر فیض الله "غیرت" مل پاسوال 791255112 791255112
پکتیا لطف الله "کامران" سمونوال 0791240440  
پکتیکا نجیب الله "سرتیری" مل پاسوال 700445522  
خوست داود"امین"  پاسوال 0708719720 744247444