دفتر وزیر امور داخله

بیوگرافی وزیر                             در باره ریاست عمومی دفتر وزیر

 

فهرست عکس های وزرای وزارت امور داخله          

قــــدمه ها

 • ریاست ارتباط خارجه
 • مشاوریت حقوقی مقام وزارت
 • مشاوریت پالیسی و استراتیژی مقام وزارت
 • سر مشاوریت مقام وزارت
 • ریاست عمومی ارتباطات استراتیژیک
 • ریاست مطبوعات و روابط عامه
 • ریاست پولیس مردمی
 • ریاست حقوق بشر وجندر
 • ریاست عمومی حقوق
 • ریاست عمومی امنیت داخلی
 • ریاست عمومی تفتیش
 • ریاست عمومی پیژنتون