مدیر مقرره و پالیسی

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۶
ظ

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر مقرره و پالیسی  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    ریاست تعمیرات  
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس دفتر
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    199-39-90-26
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تهیه و ترتیب مقرره و پالیسیهای تعمیراتی درمطابقت به قانون نظارت انطباق با پالیسی و استراتِیژی  وزارت.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1)    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوارو سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست ،بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2)    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط ؛
3)    تهیه و ترتیب مقرره و پالیسی در مطابقت به قوانین نافذه کشور؛
4)    ترتیب پروگرامهای اداره مربوط غرض تطبیق  پالیسی های وزارت؛
5)    بررسی  و نظارت  از ترتیب  پروگرامها  غرض  تطبیق   عملی   پالیسی و استراتیژی وزارت؛
6)    ارائه  گزارشها  از تطبیق پروگرامهای تحقق پالیسی درمراجع مربوطه؛
7)    ترتیب مقرره و پالیسی تعمیراتی ؛قراردادتی و ارسال آن جهت تطبیق؛
8)    تطبیق شاخص های  پروگرام سازی  بطور دقیق در مطابقت با  پلان عمومی وزارت؛
9)    تعقیب  پروگرامها جهت تطبیق  پلان استراتیژیک و نظارت از تحقق آن؛
10)    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
11)    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت مربوطه بوی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):    
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد ،7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، پالیسی عامه، شرعیات (فقه و قانون)، اداره عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط (به وظیفه ) یک سال؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies