مدیر ع دیتابیس

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۸
ز

Publish Date

Closing Date


لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع دیتابیس
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست همکاری های بین المللی  
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس همکاری های بین المللی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    091-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تهیه و ارائه معلومات درست، موثر و به روز شده به وزارت  وکشور ها و سازمانهای کمک کننده.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    ایجاد دیتابیس معیاری و اسنتدرد بخش مربوط؛
4.    ثبت معلومات در دیتابیس و جلوگیری از بین رفتن آن؛
5.    ایجاد میکانیزم هماهنگی جامع در داخل وزارت  برای تبادله معلومات بهتر و موثرتر و تضمین کیفیت معلومات در سطح بالا؛
6.    ارائه معلومات هنگام ضرورت به مراجع مربوط؛
7.    حصول اطمینان از امنیت دیتابیس و معلومات آن، مسئول و منظور کننده توسعه دیتابیس؛
8.    اپدیت نمودن دیتابس در وقت ضرورت و مطلع ساختن مراجع مربوط از تغیرات آورده شده؛
9.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: علوم کمپیوتری، برنامه های کمپیوتری، انجنیری کمپیوتر، تکنالوژی معلوماتی، مدیریت تکنالوژی معلوماتی، دیتابیس، سیستم های معلوماتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله
فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies