مدیر ع اداری

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۲۶
ط

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر ع اداری  
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست همکاری های بین المللی  
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس همکاری های بین المللی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    089-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: تمامآ مکاتب، فرامین، هدایات و اوامر کتبی واصله را تسلیم شده و به منظور اجراأت بعدی به بخش مربوطه ارسال می نماید.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    . ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    اجرای امور محوله به وقت و زمان معین آن در جهت برآورده شدن اهداف اداره به هدایت آمر مربوطه؛
4.    اسناد واصله رسمی را قید وارده نموده و مکاتب مراجع مختلف را بعد از صادرنمودن به موقع آماده و ارسال می نماید؛
5.    حفظ اسرار دفتر داری؛
6.    ترتیب، تدوین مکتوب های رسمی وپیشنهادت؛
7.    تهیه و ترتیب خلاصه اجراات برای مجالس رسمی ریاست؛
8.    حصول اطمینان از تعقیب هدایات توسط شعبات مربوطه و نگهداشت لست نمرات تیلفون مقامات عالی رتبه دولتی؛
9.    ترتیب و تنظیم اسناد در فایلنگ و ایجاد سیستم مؤثر و شفاف فایلنگ،
10.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
11.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود،
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، ادبیات، علوم اجتماعی، تعلیم و تربیه، مدیریت عمومی، ارتباطات، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت مالی و حسابی، حکومتداری، مدیریت دولتی، روابط عامه، مدیریت پروژه، توسعه پایدار، مدیریت و رهبری، ژورنالیرم، جامعه شناسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies