مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۳
ظ

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی هماهنگی و گزارشدهی
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست منابع بشری
موقعیت پست:    کابل
تعداد پست:    1
گزارشده به:    آمر انکشاف اداره
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    058-45-90-26
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: هماهنگ کننده برنامه های ریاست منابع بشری، تهیه و ترتیب کننده انواع و اقسام گزارشات و ارسال آن به مراجع مربوط.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار،ربعوارو سالانه بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای بخش مربوط؛
3.    تقویت هماهنگی با تمام بخشهای مرکزی و ولایتی جهت بهبود فعالیتهای کاری ریاست؛
4.    جمع آوری گزارشات انجام شده  از تمام آمریت ها و توحید آن بمراجع مربوط؛
5.    اجرای امور محوله به وقت و زمان معین آن در جهت برآورده شدن اهداف اداره به هدایت امر مربوطه؛
6.    ایجاد هماهنگی در ترتیب پلانهای آمریتها ریاست منابع بشری و توحید پلانها به مراجع مربوط؛
7.    جمع آوری گزارشات و پلانها از ادارات مرکزی و ولایتی و ارائه آن به مراجع مربوط بعد از تحلیل و توحید؛
8.    اشتراک درجلسات و سمینارهای مربوط به هماهنگی دایر میشود؛
9.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، ارتباطات، اداره و مدیریت، اداره تجارت، اقتصاد، اداره عامه، پالیسی عامه، مدیریت عمومی، حکومتداری، توسعه پایدار، مدیریت دولتی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies