مدیر عمومی اجرائیه

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۱
ط

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اجرائیه
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت اداری
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون ملکی معینیت
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    040-44-90-26
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه:  فراهم آوری و ارائه  خدمات اداری و اجرائیوی را به عهده دارد .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه درمطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده وزارت؛
2.    رسیده گی به مکاتیب و پیشنهادهای مواصله از مراجع ذیصلاح و ارسال مکاتیب به مراجع مربوطه؛
3.    ارائه پیشنهادات جهت تهیه قرطاسیه و وسایل مورد ضرورت، تهیه و ترتیب خلاصه اجراات مجالس بخش مربوطه؛
4.    حصول اطمینان از تعقیب هدایات در شعبات مربوطه و نگهداشت لست نمرات تیلفون مقامات عالی رتبه؛
5.    ترتیب و تنظیم اسناد در فایلنگ و ایجاد  سیستم  مؤثر و شفاف فایلنگ؛
6.    تایپ نمودن مراسلات، اسناد و راپورها درکمپیوتر؛
7.    حفظ و نگهداشت اسناد در دوسیه های مربوط ریاست؛
8.    ارایه گزارش کاری ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: ادبیات، اداره تجارت، اداره عامه، پالیسی عامه، حقوق و علوم سیاسی، اقتصاد، تعلیم و تربیه، مدیریت عمومی، علوم اجتماعی،  ارتباطات، روابط عامه و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل یک سال برای لیسانس؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies