مدیر اداری

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۷
ظ

Publish Date

Closing Date

لایحه  وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری  
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل(مرکز)
موقعیت پست:    معینیت  اداری
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس دفتر
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    041-44-90-26
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: فراهم آوری خدمات اداری و کمپیوتری را برعهده دارد.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    ایجاد سیستم دوسیه بندی و ترتیب تنظیم اسناد مربوطه به شکل منظم؛
3.    تحریر مراسلات، اسناد و راپورهای بخش مربوطه درکمپیوتر
4.    ارائه پیشنهادات جهت تهیه قرطاسیه و وسایل مورد ضرورت، تهیه و ترتیب خلاصه اجراات برای مجالس رسمی بخش مربوطه؛
5.    حصول اطمینان از تعقیب هدایات  توسط شعبات مربوطه و نگهداشت لست نمرات تیلفون مقامات عالی رتبه؛
6.    پیشبرد امورات یومیه بخش مربوط؛
7.    تایپ نمودن مراسلات، اسناد و راپورها خاصتا آنهایکه محرم میباشند؛
8.    حفظ و نگهداشت  اسناد و دوسیه های بخش مربوط؛
9.    ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
10.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت  به وی سپرده میشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط برای احراز این بست (ضرورت نیست)؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتویا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

 

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies