مدیر اداری

moi-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۸ - ۱۳:۳۴
ظ

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر اداری   
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    کابل (مرکز)
موقعیت پست:    ریاست ع پیزنتون
تعداد پست:    1
گزارشده به:    معاون ملکی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کدبست:    216-48-90-26
تاریخ بازنگری:    7/1/1398
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: اجراء و فراهم آوری خدمات اداری و کمپیوتری میباشد.
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه بخش مربوط درمطابقت با پلان عمومی ریاست ، بمنظوررسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    ترتیب نمودن مکاتب، اسناد، استعلام  و پیشنهاد در کمپیوتر؛
3.    اصدار تمام مکاتب و تکثیر هدایات به مراجع مربوط؛
4.    اجرای امور محوله به وقت و زمان معین آن در جهت برآورده شدن اهداف اداره به هدایت آمر مربوطه؛
1.    تایپ نمودن مراسلات، اسناد و راپورها که محرم میباشند؛
2.    حفظ و نگهداشت؛ تنظیم اسناد یومیه در دوسیه  مربوط،
5.    ارائه گزارش ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
6.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل فوق بکلوریا و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری برای احراز این بست (ضرورت نیست)؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتو یا دری) و آشنایی(تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies