آمر اموزش

moi-af
پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۴ - ۱۳:۵۹
m

Publish Date

Closing Date

    عنوان وظیفه :آمر اموزش
    وزارت و یا اداره:  وزارت امور داخله
    موقعیت : کابل
    ریاست : منابع بشری
    کودنمبر :
    رتبه/بست: (3)
    گزارش به : رئیس منابع بشری
    گزارش از : کارکنان تحت اثر
............................................................................................................................................
هدف وظیفه: طرح پالیسی آموزشی وتطبیق پلان های آموزشی جهت ارتقاء ظرفیت کارکنان ملکی وزارت مربوط، تحلیل و تصنیف وظایف پرسونل ملکی ریاست های وزارت امورداخله در رابطه به آموزش ونیاز سنجی های آموزشی
............................................................................................................................................
مکلفیت ها و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب وتنظیم پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه
2.    مراقبت ازتطبیق اهداف وبرنامه های کاری درساحه ارتقاء ظرقیت کاری کارکنان ملکی وزارت مربوط
3.    اتخاذ تصامیم درجهت برآورده شدن اهداف آموزشی درساحه مربوط وزارت
4.    نظارت و کنترول ازکارکنان تحت اثر
5.    نظارت و بررسی از اجراات یومیه کارکنان تحت اثر
6.    هماهنگی وارتباط باسایر ریاست های داخل وزارت جهت انجام ارزیابی نیاز آموزشی کارکنان
7.    مذاکره، مفاهمه وایجاد ارتباط با مراجعین بیرونی جهت عرضه برنامه های آموزشی وتربیوی
8.    طرح وترتیب برنامه های آموزشی کوتاه مدت و دراز مدت پیرامون ارتقاء ظرفیت
9.    طرح رهنمائی های جامع وکامل برای تطبیق پالیسی های آموزشی
10.    ارائه گزارش بصورت ماهوار، ربعوار و سالانه
11.    اجراء سایر وظایف طبق قانون که به وی از طرف آمر مستقیم سپرده میشود
............................................................................................................................................
مواصفات:
کاندید با داشتن مواصفات و مشخصات ذیل واجد شرایط به بست فوق میباشد
    تابعیت افغانستان را داشته باشد
    داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس  
    داشتن تجربه کاری حدقل دوسال مرتبط به وظیفه
    توانائی رهنمائی وکنترول اداره مربوطه
    قابلیت  تطبیق خط مشی (پالیسی) وزارت مربوطه
    داشتن اهلیت وشایسته گی
     داشتن حسن سیرت و شهرت نیک
    بلدیت کامل پروگرامهای کمپیوتر

 

Documents

فورم نهایی درخواستی بست های وزارت امور داخله

Related VacanciesShow all

Back to vacancies