د موټر چلوونې د جواز اخیستلو لاره

superadmin


د موټر چلوونې د جواز د اخیستلو لپاره لومړنی شرط د ۱۸ کلنۍ پوره کول دي. د سړک د ټرافیکو د قانون د لسمې مادې د ۱۲ فقرې له مخې؛ هر هغه څوک چې غواړي د موټر چلوونې جواز ترلاسه کړي، عمر یې باید له ۱۸ کلونو کم نه وي.
د موټر چلوونې د جواز غوښتونکو لپاره؛ د ټرافیکو له خوا لومړی یوه صحي (روغتیايي) فورمه ورکول کېږي، د جواز غوښتونکي به فورمه ډکوي او بېرته به یې اړوندې شعبې ته تسلیموي.

د صحي معایناتو له بشپړولو او د دې فورمې له تسلیمولو وروسته، د جواز غوښتونکی به د کورس شعبې ته ورځي او هلته به په عملي او نظري توګه د موټر چلوونې زده کړې تر لاسه کوي.

د موټر چلوونې له کورس وروسته به، د موټر چلوونې له جواز غوښتونکي په عملي توګه آزموینه اخیستل کېږي.

که چېرې د جواز غوښتونکی په آزموینه کې بریالی شي، نو ۵۱۰ افغانۍ به د ټرافیکو ریاست ته د موټر چلوونې د جواز د اخیستلو په موخه ورکوي او ترڅنګ یې ۲۰۰ افغانۍ به د موټر د طراحۍ لپاره بانک تحویلوي.

 

خورا ډیر کارول شوي خدمتونه
ټول خدمات