تامیناتي معینیت

د  ملی  پو لیسو د  مادې  ،  لو ژیستیکې  او تخنیکې    قا بلیتونو  او  ظر فیتونو دوامداره پرا ختیا او وده  ، د  معیشتې چارو  د  و ضعیت  د بهبود  دلارو  چارو  په  ګوته  ګول ، یاد  پر  سو نل  ته  دلا زمو  صحې  پر  ګرا مونو  او د ملی  پو لیسو  دشهیدانو  دکور نیو  څخه  وارسې   ،  د  و سلو  د  تجهیزاتو  په  بر  خه  کې  د رغنده  ګا مونو  او  چتول د  ملی  پو لیسو  د پلان  سره  برا بر  ، د نوو  ودانیو  جوړول  او  د پخو انیو  ودانیو  د سره  رغولو  لپاره  د  مالی  منا بعو  پیدا  کول    ،  د اضا فی  خد  ماتو  او تسهیلا تو  لکه  د  کرا یی  او  سفر یی  ،د   معا شو نو د  ا زد یاد  ،   مسلکی او  سیمه  ییزو  امتیا زاتو ورکړه  همدا رنګه د  بد یجې ،  تدارکا تو  او  مالي  چارو  سمون  د یوې  شفا فې  او  حسا ب  و رکونکې  لا رې څخه  د  کورنیو  چارو  د وزیر  د لو مړ یتو بونو  د  تحقق  څخه  شمیر ل  کیږي  .  

د مالي او بودیجې ریاست:

د مالي او بودیجې ریاست د کورنیو چارو وزارت د مالي خدمتونو اداره کوونکې اورګان دی چی د تامیناتي معینیت تراغیز لاندې خپلې دندې سرته رسوي د کورنیو چارو وزارت کلنۍ بودیجه جوړه او د دفاع د پاره یې د وروستیو پړاونو د ترسره کولو په موخه ماليي وزارت ته لیږي د پارلمان له تصویب او د ولسمشر د توشیح نه وروسته د مالیي وزارت لخوا د ټاکل شوي کمیسیون د نظر لاندې د دغه وزارت د سرلیک لاندې منل شوې تخصیص د هرې میاشتي د پاره  یو یو بودیجوي واحدونو ته تکثیریږي.ملي پولیس په پراخه توګه د نړیوالې ټولنې لخوا تمولیږي.تمویل شوې بنسټ د UNDP/LOTFA ادارې په واسطه اداره کیږي د تمویل شوي درک ډیره برخه د پولیسو معاشات جوړوي.

د کورنیو چارو وزارت په ۱۳۹۲ کال کې د هیواد په ډیرو برخو کې لاندې پرمختیایې پروژې پیل کړي چې د هغوي څخه ځینې سرته رسیدلي دي.

د اور وژنې د پاره ۷ ودانۍ د بلخ، کاپیسا، سرپل، فراه، پروان، لغمان او تخار کې جوړې شويدي

په کابل، ننګرهار او دایکندی ولایتونو کې د تیلو سترو زخیرو جوړول

د پولیسو په ښارګوتي کې د شهیدانو او معلولینو ودانۍ جوړل

په ۱۳۹۲ کال کې د بامیانو، سمنګان، لوګر، غور، بدخشان او میدان وردک ولایتونو کې د زندانونو د پاره د شپږو ودانیو کار پیل شوي دي

د بریښنایي تذکرو د کار ځایونو د ودانۍ په منظور تړون لاسلیک شوی دی او د دغو کار ځایونو د جوړولو کار پیل شوی دي چې تر اوسه پورې د دغه کار ځایونو د ودانۍ کار تقریباً په سلو کې ۳۰ سلنه سرته رسیدلې دي

په کابل ښار کې د اور وژنې یوولس مرکزونه ودان شوی دی

د کورنیو چارو وزارت په څو ولایتونو کې د دیرشو پوستو د پاره ودانۍ جوړی کړي دي.