د مطبوعات او عامه اریکه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی
محمد رفیع "تابع" سرپرست ریاست مطبوعات و روابط عامه ۰۰۹۳۷۸۶۸۰۰۳۰۷  ۰۰۹۳۷۴۴۴۴۵۸۲۰ rafi.tabee@Gmail.com
 rafi.tabee@yahoo.com
 rafi.tabee@moi.gov.af
طارق "آرین" سخنگوی وزارت امور داخله ۰۷۰۰۹۹۲۰۷  
معلومات عمومی   ۰۲۰۲۲۰۱۷۵۸