لومړۍ مرستیالي

د معین په اړه                            د معینیت په اړه