تماس با ریاست مطبوعات و روابط عامه

شهرت وظیفه شماره های تماس آدرس الکترونیکی  
         
میرویس"ستانکزی" سخنگوی  وزارت امور داخله 0770170380 Mirwasstanikzai100@gmail.com بیوگرافی سخنگو
معلومات عمومی   0202201758    
ضیا " ضیا" معاون سخنگوی 0784551551 zia.zia@moi.gov.af  
سید حامد روشن معاون سخنگوی 0789285097 hamidroshan9@gmail.com  
فردوس "فرامرز" سخنگوی پولیس کابل 0784020203 ferdousfaramarz1@gmail.com  
سید صدیق سادات مشاور پارلمانی و روابط عامه 0780400888 Saydsadiq_sadat@yahoo.com