گالری رسانه

پایان سمینار ده روزه مدیران حقوق پولیس ولایات و قطعات مرکزی

چراغ های ترافیکی جدید در ده چهار راهی شهر کابل فعال شد

بازداشت چهار تن در پیوند به سو استفاده از نام مجاهدین و سرقت پول نقد

سمینار ده روزه رهنمودی مدیران حقوق پولیس قوماندانی امنیه ولایات و قطعات مرکزی

منسوبین ریاست انتک طی یک عملیات کشفی یکتن را در پیوند به فریبکاری وسرقت سه عراده موتر بازداشت کرد

فراغت ۵۳۰ تن معتاد صحت یاب شده از یک دوره ی آموزشی کار آموزی

سفر الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله به ولایت بامیان

سمینار رهنمودی_ حوزه نزده هم امنیتی شهر کابل

سمینار رهنمودی _ حوزه پانزدهم امنیتی شهر کابل

گزارش از کارکرد و فعالیت های نیروهای امنیتی حوزه چهارم کابل

افتتاح یک باب مدرسه دینی در ولایت پکتیا از سوی الحاج خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله

د افغانستان اسلامي امارت د مجاهدو امنیتي ځواکونو ترمنځ د مینې، أخوت، همغږۍ او یووالي واضح تصویر!

سمینار رهنمودی مکلفیت های وظیفوی پولیس_ حوزه سیزده هم امنیتی کابل

پنجاه وهفت تن ازمنسوبین مدیریت ترمیم و تخنیک پس از فراگیری آموزشهای حرفوی مسلکی و نظامی فارغ گردیدند

توزیع بروشر جدید تحت عنوان چرا خواهان تطبیق شریعت هستیم؟

سمینار رهنمودی مکلفیت های وظیفوی پولیس_ حوزه هشتم امنیتی کابل

Pagination