نزدیک به 13 صد لیتر مواد کیمیاوی درولایت هلمند از‌سوی‌پولیس کشف وضبط گردید.

hakimi-moi
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۰ - ۱۶:۶
01

منسوبین پولیس مبارزه با مواد مخدر در ولایت هلمند، در یک عملیاتی مقدار ۱۲۸۰ لیتر مواد کیمیاوی را کشف و ضبط نمودند.
این مواد که بنام "اسیتیک آنهایدراید" میباشد، از یک عراده واسطه نقلیه در ساحه "ریگ جبار" ولسوالی گرمسیر از سوی پولیس مبارزه با مواد مخدر کشف شد.
مواد به دست کشف شده، در تهیه و ساخت مواد مخدر به کار میرود.
درپیوند به قضیه دوتن پولیس دو تن را بازداشت کرده است.