بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۴/۱ - ۱۲:۱۵

کابل

Background image

کارمند ثبت معلومات

جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت امور داخله
ریاست منابع بشری 

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

سکرتر

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    سکرتر
بست:    5
وزارت یا اداره:    امور داخله

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

 عضو آی تی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    عضو آی تی 
بست:    5
وزارت یا اداره:    وزارت امور داخله 

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    مدیر عمومی رسیده گی به شکایات کارکنان
بست:    4

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

کارشناس تشکیلاتی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس تشکیلاتی
بست:    4

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

کارشناس استخدام

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس استخدام
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

کارشناس ارتقاء ظرفیت

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس ارتقاء ظرفیت
بست:    4
وزارت یا اداره:    امور داخله 

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۳۱ - ۱۰:۵۶

کابل

Background image

کارشناس حقوقی

لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    کارشناس حقوقی
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله 

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۱:۳۱

کابل

Background image

 آمریت تحلیل و تجزیه

لایحه وظایف پست¬ های خدمات ملکی
معلومات کلی پست
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمریت تحلیل و تجزیه 
بست:    3
وزارت یا اداره:    امورداخله 

Pagination