د وسلو د لېږدونې جواز

   

   

د مرحلو په جریان کې د نورو معلوماتو لپاره ، د ویډیو لینک ته مراجعه وکړئ    ویدیوجواز اسلحه

جواز اسلحه دانلود فورم