معینیت پالیسی و استراتیژی

    بیوگرافی معین                       درباره معینیت

 

معاونیت نظامی

  • ریاست همکاری های بین المللی
  • ریاست هماهنگی کمک ها
  • ریاست تحلیل نیاز ها
  • ریاست عمومی نظارت و ارزیابی
  • ریاست هماهنگی ولایتی

ریاست دفتر

  • ریاست عمومی استراتیژی
  • ریاست پلان تحلیل و ارزیابی
  • ریاست پلان و پالیسی تحقیقاتی
  • ریاست پالیسی تامینات
  • ریاست پلان و برنامه های مالی