آمر ارتباطات و گزارش دهی

moi-af
Wed, May 29 2019 1:39 PM
ظ

Publish Date

Closing Date


لایحه  وظایف پست ¬های خدمات ملکی
معلومات کلی پست:
شماره اعلان پست:    
عنوان وظیفه:    آمر ارتباطات و گزارش دهی
بست:    3
وزارت یا اداره:    امور داخله
بخش:    ریاست همکاری های بین المللی  
موقعیت پست:    کابل (مرکز)
تعداد پست:    1
گزارشده به:    رئیس همکاری های بین المللی
گزارش¬گیر از:    ندارد
کد بست:    092-42-90-26
تاریخ بازنگری:    11/01/1398
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه: ترتیب پیش نویس پیشنهادات  و اوراق پالیسی برای بررسی توسط مدیریت ارشد ریاست عمومی، به ویژه در ساحاتی که روابط با همکاران خارجی و بین المللی را تقویت میبخشد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:
1.    ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه درمطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعین شده اداره؛
2.    مدیریت، تطبیق و مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرامهای آمریت مربوطه؛
3.    ارائه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم درامر تحقق اهداف و پروگرامهای اداره مربوطه؛
4.    تنظیم و رهبری فعالیت های آمریت گزارش دهی و ارتباطات بطور موثر و به منظور ایفای مسئولیت ها و آوردن اصلاحات همه جانبه جهت ایجاد  محیط مناسب کاری و عرضه خدمات بهتر؛
5.    تقویت هماهنگی میان همکاران خارجی، کمک کننده گان و ریاست عمومی همکاری های بین المللی وزارت؛
6.    ایجاد  و برقراری روابط مثبت کاری و میکانیزم ارتباطی با  همکاران بین المللی، بصورت رسمی و غیر رسمی؛
7.    همکاری در آمادگی جلسات، امور مشترک، مناسبت ها و کمپاین های که نیاز به اشتراک بین المللی دارند؛
8.     حضور برجسته در میان همکاران بین المللی، و اشتراک در جلسات، کنفرانس ها و گردهم آیی های بیرون از وزارت؛
9.    انکشاف  پلان استراتیژیک ارتباطات برای ریاست هماهنگی کمک ها در تقویت ارتباطات  شرکای بین المللی؛
10.    آماده نمودن پیش نویس پیشنهادات  و اوراق پالیسی برای بررسی توسط مدیریت ارشد ریاست عمومی، به ویژه در ساحاتی که روابط با همکاران خارجی و بین المللی را تقویت ببخشد؛
11.    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار و سالانه و عندالضرورت از فعالیتهای ها و دست آوردهای آمریت مربوطه، بمنظور مطلع ساختن رهبری وزارت؛
12.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت به وی سپرده میشود.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1.    داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: حقوق و علوم سیاسی، ارتباطات، اداره تجارت، اقتصاد، ادبیات، روابط بین الملل، روابط عامه، مدیریت عمومی، اداره عامه، حکومتداری، مدیریت دولتی، جامعه شناسی، بشر شناسی، توسعه پایدار، ژورنالیزم، دیپلوماسی و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق الذکر ارجحیت داده میشود؛
2.    تجربه کاری مرتبط حداقل دو سال؛
3.    تسلط به یکی از زبان های رسمی کشور (پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی؛
4.    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی درخواستی
اشخاص واجد شرایط اعم از طبقه اناث و ذکور میتوانند از تاریخ 08/03/1398 الی 12/03/1398 درخواست کاری خویش را با خانه پری فورم پی دی اف، اسناد تحصیلی، تجارب کاری تایید شده و کاپی تذکره خویش را که از ۵ ایم بی بیشتر نشود، مطابق رهنمایی فورم درخواست امتحان بست های خدمات ملکی که لینک ان درج اعلان است به ایمیل tamim.rahmani@moi.gov.af و CC  به ایمیل csc.moi@iarcsc.gov.af ارسال نمایند.

نوت: هنگام درخواست عنوان بست و کود بست را در (Subject) ایمیل ذکر نمایید.

Documents

فورم درخواستی امتحان بست های وزارت امور داخله