License for Armored Vehicle

رهنمود فورم :

متقاضیان محترم مجوز گردش وسایط زرهی فورم هذا را از طریق سایت وزارت امور داخله و یا مرکز خدمات عامه دریافت و طبق ذیل طی مراحل و تکمیل نماید :

بخش اول : مربوط اداره میباشد

بخش دوم : شهرت مکمل متقاضی به صورت واضع و خوانا درج فورم گردد
بخش سوم : تصدیق از مراجع ذیربط به گونه ذیل ارایه شود

1 – موسسات دولتی از ادارات مربوطه

2 – موسسات و نهاد های غیر دولتی داخلی از ارگان های که در آن ثبت و راجستر میباشد

3 – اشخاص حقیقی از مراجع ذیربط کشفی و استخباراتی و یا اداره مربوط

4 – اتباع و نهاد های خارجی از وزارت های سکتوری و وزارت امور خارجه مبنی قانونیت اقامت ، ماموریت و فعالیت های شان درعرصه های دیپلوماتیک ، بازسازی و اقتصادی

5 – قرار دادیان نیرو های بین المللی از وزارت امور خارجه ارائیه نماید

بخش چهارم : درج ضمانت یکتن از کارمندان دولت و تصدیق اداره مربوط از برحالی آن
موسسات دولتی و مراجع دیپلوماتیک از این امر مستثنی میباشند

بخش پنجم : مشخصات مکمل واسطه پیشنهادی (نوع واسطه، نمبرپلیت، نمبرشاسی و انجن، رنگ واسطه و مدل) توسط متقضی به طور خوانا و دقیق تحریر گردد.

بخش ششم: متقاضی محترم مجوز گردش وسایط زرهی جهت ارائه و درج معلومات در مورد سوابق جرمی( مسئولیت و عدم مسئولیت) و بایومتریک خویش به بخش سوابق مجرمین و بایومتریک مرکز خدمات عامه مراجعه نماید.

بخش هفتم: متقضی محترم بعداز مطالعه دقیق متن تعهدنامه درج شده در پایان آن شصت و امضاء نماید.

بخش هشتم: طبق ماده دوازدهم طرزالعمل تورید و استفاده وسایط زرهی فیس مجوز گردش واسطه زرهی به مؤسسات داخلی برای مدت یکسال در بدل مبلغ 20000 هزار افغانی و و برای مؤسسات خارجی در بدل مبلغ 30000 هزار افغانی اعطا میگردد.

طبق ماده چهل ویکم تعدیل و ایزاد طرزالعمل تورید وسایط زرهی در صورتیکه در معیاد ختم کارت مدت 10 یوم و یا بیشتر از آن سپری گردد، متقضی مکلف به تحویل مبلغ دو چند فیس قیمت کارت مجوز گردش میباشد.

نوت: متقضی محترم مکلف به تکمیل و طی مراحل تمام مواد مندرج فورم هذا بوده و حین مراجعه به مرکز خدمات عامه کاپی های رنگه تذکره تابعیت، کارت هویت ضمانت کننده، جوازسیر و عکس رنگه واسطه زرهی مورد نظر را ضم فورم نماید.

دانلود فورم Pdf