تماس با دفتر سخنگوی

جمهوری اسلامی افغانستان | وزارت امور داخله

ریاست عمومی دفتر مقام | ریاست مطبوعات و روابط عامه | دفتر سخنگو


 

نصرت رحیمی، سرپرست ریاست  مطبوعات و روابط عامه  وزارت امور داخله:

شماره تماس: 795155155 (93+) / 202202968 (93+)

هدایت الله "حافظ" معاون ریاست مطبوعات

معلومات عمومی: 0202201758