اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس Supply and Sustainment
اعلان کاریابی Supply and Sustainment Manager تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس Supply and Sustainment
اعلان کاریابی Supply and Sustainment Manager تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس AHRIMS Operator
اعلان کاریابی AHRIMS Operator تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس AHRIMS Operator) خویش را از...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس Legal Advisor
اعلان کاریابی Legal Advisor تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Legal Advisor) خویش را از طریق...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس Legal Expert
اعلان کاریابی Legal Expert تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Legal Expert) خویش را از طریق...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس DRAFTSMAN Engineer
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 02 حمل 1394 یعنی 23/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 20 حمل 1394 یعنی 11/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس DRAFTSMAN Engineer) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Mar 23, 2015 Apr 11, 2015
کارشناس Surveyor Engineer
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 02 حمل 1394 یعنی 23/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 20 حمل 1394 یعنی 11/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Surveyor Engineer) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Mar 23, 2015 Apr 11, 2015
کارشناس Procurement Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 02 حمل 1394 یعنی 23/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 20 حمل 1394 یعنی 11/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Procurement Specialist) خویش را از طریق رقابت...
Mar 23, 2015 Apr 11, 2015
کارشناس Civil Engineer
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 27 حوت 1393 یعنی 18/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 15 حمل 1394 یعنی 05/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Civil Engineer) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Mar 18, 2015 Apr 05, 2015
کارشناس Policy Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 27 حوت 1393 یعنی 18/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 15 حمل 1394 یعنی 05/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Policy Specialist) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Mar 18, 2015 Apr 05, 2015
صفحه 1 از 7