اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................... عنوان وظیفه: ( هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی ) وزارت/ اداره: (...
Oct 13, 2014 Oct 22, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی برای ریاست پالیسی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1393 یعنی 11/10/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 عقرب 1393 یعنی 27/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( مشاور برای ریاست پالیسی ) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Oct 11, 2014 Oct 27, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی برای رئیس ع استراتیژی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1393 یعنی 11/10/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 عقرب 1393 یعنی 27/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( مشاور برای رئیس ع استراتیژی ) خویش را از طریق رقابت...
Oct 11, 2014 Oct 27, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی ارزیابی اجراات و گزارشات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1393 یعنی 11/10/2014 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1393 یعنی 17/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی ارزیابی اجراات و گزارشات ) خویش را...
Oct 11, 2014 Oct 17, 2014
کارشناس اختصاصی امور کادری و اداری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1393 یعنی 11/10/2014 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1393 یعنی 17/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی امور کادری و اداری ) خویش را از طریق رقابت...
Oct 11, 2014 Oct 17, 2014
لایحه وظایف کارشناس تحلیلگر برنامه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 16 میزان 1393 یعنی 08/10/2014 م تاریخ ختم اعلان 28 میزان 1393 یعنی 20/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس تحلیلگر برنامه ها ) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Oct 11, 2014 Oct 20, 2014
کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30سنبله1393 یعنی 21/09/2014 م تاریخ ختم اعلان 13میزان 1393 یعنی 03/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصیسیستم اهریمز AHRIMS) خویش را از طریق...
Sep 21, 2014 -
طراح نقشه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30سنبله1393 یعنی 21/09/2014 م تاریخ ختم اعلان 13میزان 1393 یعنی 03/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیری طراح نقشه ) خویش را از طریق رقابت...
Sep 21, 2014 -
انجنیر ملکی/متخصصفناوری اطلاعات(تکنالوجی معلوماتی) وزارت داخله
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 30سنبله1393 یعنی 21/09/2014 م تاریخ ختم اعلان 13میزان 1393 یعنی 03/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیری تکنالوژی معلوماتی) خویش را از طریق...
Sep 21, 2014 Oct 03, 2014
هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................... عنوان وظیفه: ( هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی ) وزارت/ اداره: (...
Aug 20, 2014 -
صفحه 1 از 4
قبل1234بعد