اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص لوژستيکي رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي
لایحه وظایف مقام وظيفه: متخصص لوژستيکي رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي وزارت / :وزارت امور داخله رياست : رياست عمومي مخابره و تکنالوژي معلوماتي موقعيت : قرار گاه وزارت امور داخله کابل راپور براي : مديريت عمومي...
Apr 24, 2014 Apr 30, 2014
اعلان کاریابی
تاریخ شروع اعلان 31 حمل 1393 یعنی 20/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 10 ثور 1393 یعنی 31/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی (کارشناس متخصص ارتباطات شبکه، کارشناس متخصص) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Apr 24, 2014 Apr 30, 2014
مشاورتخنیکی برای تربیه معلم و حمایت از صنوف سوادآموزی
لایحه وظایف سمت مشاورتخنیکی برای تربیه معلم و حمایت از صنوف سوادآموزی دفتر یونسکو – کابل موقعیت کابل - افغانستان درجه قرارداد موقتی (وزارت امورداخله) مدت قرارداد ۳ ماه...
Apr 22, 2014 May 03, 2014
مشاور تخنیکی برای مدیریت نشرات
لایحه وظایف سمت : مشاور تخنیکی برای مدیریت نشرات(موقعیت در وزارت داخله) دفتر: یونسکو- کابل موفقعیت: کابل افغانستان نوع قرارداد: قرارداد موقت(وزارت داخله) مدت قرارداد: ۳ ماه امتحانی(امکان تمدید) تعداد: ۱...
Apr 22, 2014 May 03, 2014
مشاور تخنیکی ارتقای ظرفیت
لایحه وظایف سمت مشاور تخنیکی ارتقای ظرفیت دفتر یونسکو – کابل موقعیت کابل - افغانستان درجه قرارداد موقتی (وزارت امورداخله) مدت قرارداد ۳ ماه امتحانی ( امکان...
Apr 22, 2014 May 03, 2014
مربی ارشد
لایحه وظایف سمت مربی ارشد دفتر یونسکو – کابل موقعیت کابل - افغانستان درجه قرارداد موقتی (وزارت امورداخله) مدت قرارداد ۳ ماه امتحانی ( امکان تمدید) تعداد ...
Apr 22, 2014 May 03, 2014
مربی معلم
لایحه وظایف سمت مربی معلم دفتر یونسکو – کابل موقعیت درجه قرارداد موقتی (وزارت امورداخله) مدت قرارداد ۳ ماه امتحانی ( امکان تمدید) تعداد ۱ ضرب الاجل ۳۰...
Apr 21, 2014 Apr 30, 2014
لایحه وظایف کارشناس (IDC) و پروسه ثبت و راجستریشن (IOP)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 حمل 1393 یعنی 09/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی (IDC) و پروسه ثبت نام و راجستریشن IOP) ) خویش...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی معینیت پالیسی و استراتیژی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 حمل 1393 یعنی 08/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی استراتیژی و پالیسی ) خویش را از طریق رقابت...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 حمل 1393 یعنی 09/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS) خویش را از طریق رقابت...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
صفحه 1 از 3
قبل123بعد