اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس پلانگذاری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
اهنگ کننده پروژه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
هاهنگ کننده پروژه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
مدیر مبارزه با جرایم، مواد مخدر و فساد اداری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 حمل 1395 مطابق 25/03/2017 م تاریخ ختم اعلان 17 حمل 1396 مطابق 2017/04/06 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان بگذارد و قرار ذیل...
Mar 26, 2017 Apr 06, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های خدماتی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های خدماتی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پروگرام ها و پروژه ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( مدیر عمومی نظارت و ارزیابی از پروگرام ها و پروژه ها) خویش...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
General Manager of Analysis(1).
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی ( مدیر عمومی تحلیل) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های لوژستیکی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های لوژستیکی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی تدارکاتی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های تدارکاتی) خویش را از طریق...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های اداری و مالی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 دلو 1395 یعنی 01/02/2017 م تاریخ ختم اعلان 25 دلو 1395 یعنی 14/02/2017 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر عمومی نظارت و ارزیابی های اداری و مالی) خویش را از...
Jan 31, 2017 Feb 14, 2017
صفحه 1 از 22