اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله!
بست های خالی قراردادی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی وزارت امور داخله! اعلان کاریابی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی به منظور سپردن کار به اهل آن وتحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم به سلسله اعلان های قبلی در نظر دارد...
Jun 27, 2016 -
کارشناس حقوقی برای ریاست دفتر مقام
اعلان کاریابی کارشناس حقوقی تاریخ شروع اعلان 07 سرطان 1395 یعنی 27/06/2016 م تاریخ ختم اعلان 21 سرطان 1395 یعنی 11/07/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس حقوقی برای ریاست دفتر مقام)...
Jun 27, 2016 Jul 11, 2016
کارشناس . Anti-Corruption Lead for IG Department
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 جوزا 1395 یعنی 25/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 20 جوزا 1395 یعنی 15/06/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Anti-Corruption Lead for IG) خویش را از...
May 25, 2016 Jul 15, 2016
کارشناس اختصاصی ارتباطات استراتیژیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1395 یعنی 09/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 31 ثور 1395 یعنی 20/05/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی ارتباطات استراتیژیک) خویش را از طریق...
May 09, 2016 May 20, 2016
کارشناس اختصاصی تدارکات
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 ثور 1395 یعنی 09/05/2016 م تاریخ ختم اعلان 31 ثور 1395 یعنی 20/05/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تدارکات برای ولایات نورستان و پکتیکا...
May 09, 2016 May 20, 2016
Civil Engineer only for Nimroz province
اعلان کاریابی انجنیر ساختمانی برای ولایت نیمروز تاریخ شروع اعلان 09 حمل 1395 یعنی 28/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1395 یعنی 15/04/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Civil...
Mar 28, 2016 Apr 15, 2016
General Director of Information Technology
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 24 حوت 1394 یعنی 14/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( General Director of Information Technology) خویش را از...
Mar 14, 2016 Mar 25, 2016
General Director of Information Technology
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 24 حوت 1394 یعنی 14/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 25/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( General Director of Information Technology) خویش را از...
Mar 14, 2016 Mar 25, 2016
کارشناس Programming and Analysis Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Programming and Analysis Specialist) خویش را از...
Mar 13, 2016 -
کارشناس Junior Monitoring and Evaluation Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 22 حوت 1394 یعنی 12/03/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 حمل 1395 یعنی 29/03/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Junior Monitoring and Evaluation Specialist) خویش...
Mar 13, 2016 Mar 29, 2016
صفحه 1 از 15