اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس Finance Expert
اعلان کاریابی Finance Expert تاریخ شروع اعلان 29 ثور 1394 یعنی 19/05/2015 م تاریخ ختم اعلان 16 جوزا 1394 یعنی 06/06/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Finance Expert) خویش را از طریق...
May 20, 2015 Jun 06, 2015
کارشناس Provincial Budget, Payroll & Finance Specialist
اعلان کاریابی Provincial Budget, Payroll & Finance Specialist برای تمام ولایات تاریخ شروع اعلان 09 حمل 1394 یعنی 29/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 15 ثور 1394 یعنی 05/05/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد...
Mar 29, 2015 May 05, 2015
کارشناس Civil Engineer
اعلان کاریابی Civil Engineer تاریخ شروع اعلان 09 حمل 1394 یعنی 29/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 30 حمل 1394 یعنی 20/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Civil Engineer) خویش را از طریق...
Mar 29, 2015 Apr 20, 2015
کارشناس Design Architect
اعلان کاریابی Design Architect تاریخ شروع اعلان 09 حمل 1394 یعنی 29/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 30 حمل 1394 یعنی 20/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Design Architect) خویش را از...
Mar 29, 2015 Apr 20, 2015
کارشناس AHRIMS Expert
اعلان کاریابی AHRIMS Expert تاریخ شروع اعلان 08 حمل 1394 یعنی 28/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 30 حمل 1394 یعنی 20/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس AHRIMS Expert) خویش را از طریق...
Mar 28, 2015 Apr 20, 2015
کارشناس Supply and Sustainment
اعلان کاریابی Supply and Sustainment Manager تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس Supply and Sustainment
اعلان کاریابی Supply and Sustainment Manager تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس AHRIMS Operator
اعلان کاریابی AHRIMS Operator تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس AHRIMS Operator) خویش را از...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس Legal Advisor
اعلان کاریابی Legal Advisor تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Legal Advisor) خویش را از طریق...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
کارشناس Legal Expert
اعلان کاریابی Legal Expert تاریخ شروع اعلان 04 حمل 1394 یعنی 24/03/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 حمل 1394 یعنی 15/04/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Legal Expert) خویش را از طریق...
Mar 24, 2015 Apr 15, 2015
صفحه 1 از 7