اعلان کاریابی - وزارت امور داخله | جمهوری اسلامی افغانستان

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Project Evaluation and Coordination Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Project Evaluation and Coordination Manager) خویش را از طریق...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of Reporting and Relations
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of Reporting and Relations) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of MOUs and Agreements
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of MOUs and Agreements) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Head of Consultant Coordination
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Head of Consultant Coordination) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Document Translation Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Document Translation Manager) خویش را از طریق رقابت آزاد به...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Database Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Database Manager) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Cooperation for Higher Education
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Cooperation for Higher Education) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
Admin General Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 06 قوس 1395 یعنی 26/11/2016 م تاریخ ختم اعلان 16 قوس 1395 یعنی 06/12/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (Admin General Manager) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Nov 26, 2016 Dec 06, 2016
معاون ملکی ریاست دفتر مقام
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (معاون ملکی ریاست دفتر مقام) خویش را از طریق رقابت...
Oct 19, 2016 Oct 29, 2016
مدیر اجرائیه
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 28 میزان 1395 یعنی 19/10/2016 م تاریخ ختم اعلان 08 عقرب 1395 یعنی 29/10/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های رسمی (مدیر اجرائیه) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Oct 19, 2016 Oct 29, 2016
صفحه 1 از 21