اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
Information and Communication System Manager کارشناس
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 16 عقرب 1394 یعنی 07/11/2015 م تاریخ ختم اعلان 30 عقرب 1394 یعنی 21/11/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی مشاوریت های (Information and Communication System Manager) خویش...
Nov 07, 2015 Nov 21, 2015
کارشناس .Deputy Chief Advisor for Procurement & Contract Management
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 عقرب 1394 یعنی 31/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 26 عقرب 1394 یعنی 15/11/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی مشاوریت های (Deputy Chief Advisor for Procurement and Contract...
Oct 31, 2015 Nov 15, 2015
کارشناس . Procurement & Contract Management Advisor
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 عقرب 1394 یعنی 31/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 26 عقرب 1394 یعنی 15/11/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی مشاوریت های (Procurement and Contract Management Advisor) خویش را...
Oct 31, 2015 Nov 15, 2015
کارشناس .Chief Advisor of Procurement & Contract Management
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 عقرب 1394 یعنی 31/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 26 عقرب 1394 یعنی 15/11/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی مشاوریت های (Chief Advisor of Procurement and Contract...
Oct 31, 2015 Nov 15, 2015
کارشناس . Senior Administrative and IT Officer
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 عقرب 1394 یعنی 31/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 26 عقرب 1394 یعنی 15/11/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی مشاوریت های (Senior Administrative and IT Officer ) خویش را از...
Oct 31, 2015 Nov 15, 2015
کارشناسWorkforce Management Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسWorkforce Management Specialist ) خویش را از طریق رقابت...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
کارشناسProgram Analyst
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسProgram Analyst ) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
کارشناسProgram Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسProgram Manager ) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
کارشناسProgram Analyst(Project and Advisor Coordination
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسProgram Analyst(Project and Advisor Coordination) ) خویش...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
عنوان وظیفه : مامور کمپیوتر کار دیتا انتری
اعلان کاریابی تاریخ نشر اعلان..........................................................................................15/07/1394 تاریخ ختم...
Oct 07, 2015 -
صفحه 1 از 10