اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
لایحه وظایف کارشناس (IDC) و پروسه ثبت و راجستریشن (IOP)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 حمل 1393 یعنی 09/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی (IDC) و پروسه ثبت نام و راجستریشن IOP) ) خویش...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی معینیت پالیسی و استراتیژی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 حمل 1393 یعنی 08/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی استراتیژی و پالیسی ) خویش را از طریق رقابت...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 20 حمل 1393 یعنی 09/04/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 ثور 1393 یعنی 25/04/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اهریمز (AHRMIS) خویش را از طریق رقابت...
Apr 09, 2014 Apr 25, 2014
محاسب
لایحه وظایف: محاسب برای پروژه لیپ ( وزارت امورداخله) سمت محاسب دفتر وزارت امور داخله موقعیت کابل - افغانستان نوعیت قراداد قرارداد موقتی مدت قرارداد ۴ ماه امتحانی (امکان...
Dec 24, 2013 Jan 03, 2014
لایحه وظایف: محاسب برای پروژه لیپ ( وزارت امورداخله)
لایحه وظایف: محاسب برای پروژه لیپ ( وزارت امورداخله) سمت محاسب دفتر وزارت امور داخله موقعیت کابل - افغانستان نوعیت قراداد قرارداد موقتی مدت قرارداد ۴ ماه امتحانی (امکان تمدید) تعداد ۱...
Dec 01, 2013 -
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی مهندس (دیزاین)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 میزان 1392 یعنی 01/10/2013 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1392 یعنی 15/10/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیر تنظیم و اداره تعمیرات، کارشناس...
Oct 02, 2013 -
- لایحه وظایف کارشناس اختصاصی انجنیر ساختمانی (دیزاینر)
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 میزان 1392 یعنی 01/10/2013 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1392 یعنی 15/10/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیر تنظیم و اداره تعمیرات، کارشناس...
Oct 02, 2013 -
- کارشناس اختصاصی انجنیر برق (دیزاینر) ( 1 ) پست.
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 میزان 1392 یعنی 01/10/2013 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1392 یعنی 15/10/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیر تنظیم و اداره تعمیرات، کارشناس...
Oct 02, 2013 -
کارشناس اختصاصی انجنیر تنظیم و اداره تعمیرات ( 1 ) پست.
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 09 میزان 1392 یعنی 01/10/2013 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1392 یعنی 15/10/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی انجنیر تنظیم و اداره تعمیرات،...
Oct 02, 2013 -
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی اداره کننده ارشد قرارداد ها
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 26 سنبله 1392 یعنی 17/09/2013 م تاریخ ختم اعلان 15 میزان 1392 یعنی 07/10/2013 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ریاست محترم خریداری ( کارشناس اختصاصی قرارداد ها، کارشناس...
Sep 17, 2013 Oct 07, 2013
صفحه 1 از 3
قبل123بعد