اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناسWorkforce Management Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسWorkforce Management Specialist ) خویش را از طریق رقابت...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
کارشناسProgram Analyst
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسProgram Analyst ) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
کارشناسProgram Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسProgram Manager ) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
کارشناسProgram Analyst(Project and Advisor Coordination
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 18 میزان 1394 یعنی 10/10/2015 م تاریخ ختم اعلان 03 عقرب 1394 یعنی25/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناسProgram Analyst(Project and Advisor Coordination) ) خویش...
Oct 11, 2015 Oct 25, 2015
عنوان وظیفه : مامور کمپیوتر کار دیتا انتری
اعلان کاریابی تاریخ نشر اعلان..........................................................................................15/07/1394 تاریخ ختم...
Oct 07, 2015 -
عنوان وظیفه : مامور تخنیکر بایومتریک
اعلان کاریابی تاریخ نشر اعلان..........................................................................................15/07/1394 تاریخ ختم...
Oct 07, 2015 -
عنوان وظیفه : مامور آپریتر ماشین
اعلان کاریابی تاریخ نشر اعلان..........................................................................................15/07/1394 تاریخ ختم...
Oct 07, 2015 Oct 11, 2015
عنوان وظیفه : عضو گروپ
اعلان کاریابی تاریخ نشر اعلان..........................................................................................15/07/1394 تاریخ ختم...
Oct 07, 2015 Oct 11, 2015
کارشناس Anti-Corruption Lead for IG
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 میزان 1394 یعنی 27/09/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1394 یعنی 17/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Anti-Corruption Lead for IG) خویش را از...
Sep 29, 2015 Oct 17, 2015
کارشناس Information Technology IT Specialist for IG
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 05 میزان 1394 یعنی 27/09/2015 م تاریخ ختم اعلان 25 میزان 1394 یعنی 17/10/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Information Technology IT Specialist for...
Sep 29, 2015 Oct 17, 2015
صفحه 1 از 9