اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس نظارت و ارزیابی ریاست منابع بشری
کارشناس نظارت و ارزیابی ریاست منابع بشری تاریخ شروع اعلان 01 جدی 1393 یعنی 22/12/2014 م تاریخ ختم اعلان 15 جدی 1393 یعنی 05/01/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس نظارت و ارزیابی ریاست...
Dec 22, 2014 -
کارشناس تحلیل و گزارشدهی ریاست منابع بشری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 01 جدی 1393 یعنی 22/12/2014 م تاریخ ختم اعلان 15 جدی 1393 یعنی 05/01/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس تحلیل و گزارشدهی ریاست منابع بشری ) خویش را از طریق...
Dec 22, 2014 -
کارشناس مشوره دهی برای استخدام ریاست منابع بشری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 01 جدی 1393 یعنی 22/12/2014 م تاریخ ختم اعلان 15 جدی 1393 یعنی 05/01/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس مشوره دهی برای استخدام ریاست منابع بشری ) خویش را از...
Dec 22, 2014 Jan 05, 2015
کارشناس ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 01 جدی 1393 یعنی 22/12/2014 م تاریخ ختم اعلان 15 جدی 1393 یعنی 05/01/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری ) خویش را از طریق رقابت...
Dec 22, 2014 Jan 05, 2015
اعلان کاریابی
تاریخ شروع اعلان 29 قوس 1393 یعنی 16/12/2014 م تاریخ ختم اعلان 15 جدی 1393 یعنی 05/01/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Budget and Finance Specialist ) خویش را از طریق رقابت آزاد به اعلان...
Dec 22, 2014 Jan 05, 2015
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی سیستم اتوماتیک
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 عقرب 1393 یعنی 06/11/2014 م تاریخ ختم اعلان 27 عقرب 1393 یعنی 18/11/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی سیستم اتوماتیک لوژستیک ) خویش را از طریق...
Nov 08, 2014 -
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی تحلیلگر قوای بشری
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 15 عقرب 1393 یعنی 06/11/2014 م تاریخ ختم اعلان 27 عقرب 1393 یعنی 18/11/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس اختصاصی تحلیلگر قوای بشری) خویش را از طریق رقابت...
Nov 08, 2014 -
هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................... عنوان وظیفه: ( هماهنگ کننده برنامه های سواد آموزی پولیس ملی ) وزارت/ اداره: (...
Oct 13, 2014 Oct 22, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی برای ریاست پالیسی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1393 یعنی 11/10/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 عقرب 1393 یعنی 27/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( مشاور برای ریاست پالیسی ) خویش را از طریق رقابت آزاد...
Oct 11, 2014 Oct 27, 2014
لایحه وظایف کارشناس اختصاصی برای رئیس ع استراتیژی
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 میزان 1393 یعنی 11/10/2014 م تاریخ ختم اعلان 05 عقرب 1393 یعنی 27/10/2014 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( مشاور برای رئیس ع استراتیژی ) خویش را از طریق رقابت...
Oct 11, 2014 Oct 27, 2014
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد