اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
ریاست ع ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی وزارت امور داخله
ریاست ع ثبت احوال نفوس و تذکره الکترونیکی وزارت امور داخله به منظور ایجاد فرصت برای همه کارمندان اسبق اداره توزیع تذکره الیکترونیکی که در دوره اول اعلان بست های ذیل نتوانستند ثبت نام نمایند، و اکنون تقاضای شمولیت را در این پروسه دارند، مدت زمان...
Aug 30, 2016 -
معاون ملکی برای قوماندانی امنیه (دو) ولایت
اعلان کاریابی معاون ملکی برای قوماندانی امنیه (دو) ولایت تاریخ شروع اعلان 27 اسد 1395 یعنی 17/Aug/2016 م تاریخ ختم اعلان 06 سنبله 1395 یعنی 27/Aug/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های ملکی...
Aug 17, 2016 Aug 27, 2016
معاون ملکی برای ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی
اعلان کاریابی معاون ملکی برای ریاست مخابره و تکنالوژی معلوماتی تاریخ شروع اعلان 27 اسد 1395 یعنی 17/Aug/2016 م تاریخ ختم اعلان 10 سنبله 1395 یعنی 31/Aug/2016 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های...
Aug 17, 2016 Aug 31, 2016
مدیر مقرره و پالیسی
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: مدیر مقرره و پالیسی تعداد بست: ۱ بخش: ریاست ع تعمیرات گزارش دهی به : امر مربوطه موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر: ذکور/اناث اندازه معاش: مطابق...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع دیتابیس
معلومات در مورد پست. شماره بست خالی پست/وظیفه: مدیر ع دیتابیس تعداد بستها: 1 گزارش دهی به: امر مربوطه محل وظیفه: معینیت تعمینات ، ریاست ع تعمیرات کابل مدت قرارداد: سالانه (قابل تمدید) دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع نظارت وارزیابی اداری ومالی
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع نظارت وارزیابی اداری ومالی تعداد بست: 1 بخش: ریاست نظارت و ارزیابی ، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع هماهنگی زونها (101,202,303,404,505,606,707,808
عنوان وظیفه: مدیر ع هماهنگی زونها (101,202,303,404,505,606,707,808 تعداد بست:8 بخش: ریاست هماهنگی ولایتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
ترجمان لسان انگلیسی
معلومات در مورد پست عنوان وظیفه: ترجمان لسان انگلیسی تعداد بست:2 بخش: معینیت پالیسی و استراتیژی گزارش دهی به : رئیس دفترمعینیت پالیسی و استراتیژی موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع اجرائیه
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع اجرائیه تعداد بست: 1 بخش: ریاست هماهنگی ولایتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6 ماه جندر:...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی
معلومات در مورد پست: عنوان وظیفه: مدیر ع اصلاح بنیادی و مسلکی تعداد بست: 1 بخش: ریاست پلان و پالیسی ها تحقیقاتی، معینیت پالیسی گزارش دهی به : رئیس بخش موقعیت وظیفه: کابل مدت قرارداد: سالانه و قابل تمدید دوره ازمایشی: 6...
Aug 11, 2016 Aug 20, 2016
صفحه 1 از 18