اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مربی معلم
لایحه وظایف سمت مربی معلم دفتر یونسکو – کابل موقعیت ولایت هرات - افغانستان درجه قرارداد موقتی (وزارت امورداخله) مدت قرارداد 3 ماه امتحانی ( امکان...
Jul 29, 2015 Aug 05, 2015
کارشناس Gender Communications Specialist
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 02 سرطان 1394 یعنی 23/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 20 سرطان 1394 یعنی 11/07/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Gender Communications Specialist) خویش را...
Jun 23, 2015 Jul 11, 2015
کارشناس Information and Communication System Manage
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 02 سرطان 1394 یعنی 23/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 20 سرطان 1394 یعنی 11/07/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Information and Communication System...
Jun 23, 2015 Jul 11, 2015
کارشناس SME Program Assistant
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 02 سرطان 1394 یعنی 23/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 12 سرطان 1394 یعنی 03/07/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس SME Program Assistant) خویش را از طریق...
Jun 23, 2015 Jul 03, 2015
کارشناس Facilities Manager Engineer
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 19 جوزا 1394 یعنی 09/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 08 سرطان 1394 یعنی 30/06/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Facilities Manager Engineer) خویش را از...
Jun 10, 2015 Jun 30, 2015
کارشناس Mechanical Engineer
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 17 جوزا 1394 یعنی 07/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 07 سرطان 1394 یعنی 28/06/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Mechanical Engineer) خویش را از طریق رقابت...
Jun 07, 2015 Jun 28, 2015
کارشناس Human Resource SME for Gender Department
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 17 جوزا 1394 یعنی 07/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 07 سرطان 1394 یعنی 28/06/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Human Resource SME for Gender Department)...
Jun 07, 2015 Jun 28, 2015
کارشناس Supply and Sustainment Logistic
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 جوزا 1394 یعنی 01/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 30 جوزا 1394 یعنی 20/06/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Supply and Sustainment Logistic) خویش را از...
Jun 02, 2015 Jun 20, 2015
کارشناس Gender Policy Analyst
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 جوزا 1394 یعنی 01/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 30 جوزا 1394 یعنی 20/06/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Gender Policy Analyst) خویش را از طریق رقابت...
Jun 02, 2015 -
کارشناس Gender Program Manager
اعلان کاریابی تاریخ شروع اعلان 11 جوزا 1394 یعنی 01/06/2015 م تاریخ ختم اعلان 30 جوزا 1394 یعنی 20/06/2015 م وزارت امور داخله در نظر دارد تا یک تعداد بست های قراردادی ( کارشناس Gender Program Manager) خویش را از طریق رقابت...
Jun 01, 2015 Jun 20, 2015
صفحه 1 از 8